Gmina Kamieńsk
http://kamiensk.pl

Gminna Komisja RPA


       Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Burmistrza Kamieńska.

Skład Komisji: od dnia 28-08-2018r.Do ustawowych zadań gminnej komisji należy:Kampania Zachowaj Trzeźwy UmysłKampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.Wyróżnienie dla Gminy Kamieńsk w 2007r.


Wyróżnienie dla Gminy Kamieńsk w 2008r.

Wyróżnienie dla Gminy Kamieńsk w 2009r.


Informacja z reazlizacji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w 2009r.
w Kamieńsku na stronie fundacji "Trzeźwy Umysł"
http://www.trzezwyumysl.pl/news/show/id/579
 


GDZIE SZUKAĆ POMOCY


Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi
im.bł.R.Chylińskiego
http://www.mopitu.plPaństwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychhttp://www.parpa.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"http://www.niebieskalinia.info

"Pomarańczowa Linia" - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się.http://www.prom.org.pl

NIE SPRZEDAWAJ WYROBÓW TYTONIOWYCH NIELETNIM

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży


Program Odpowiedzialnej Sprzedaży został uruchomiony w 1998 roku.
Program opiera się na współpracy firm i organizacji, które podejmują wspólne inicjatywy w celu przeciwdziałania dostępowi nieletnich do wyrobów tytoniowych.
Informacje dla   Rodziców oraz sprzedawców wyrobów tytoniowych znajdują się na stronie www.stop18.pl.Program odpowiedzialnej sprzedaży - STOP 18
Naklejka programu STOP 18 - więcej informacji na stronieSankcje karne
Sprzedając wyroby tytoniowe nieletnim bez sprawdzania ich dokumentów, ryzykujesz otrzymaniem mandatu lub karą grzywny. W praktyce mandaty od razu może wystawiać policja, a   straż miejska i Inspekcja Handlowa mogą skierować do sądu wniosek o ukaranie sprzedawcy.

MANDAT 500 ZŁOTYCH: policjanci mogą nałożyć mandat karny na sprzedawcę za sprzedaż wyrobów tytoniowych nieletnim - jego wysokość jest przypisana do tego wykroczenia i wynosi 500 złotych.
MANDAT 100 ZŁOTYCH: dodatkowy mandat w wysokości 100 złotych dostaniesz, jeśli przyłapano cię na sprzedaży papierosów na sztuki.
KARA DO 5 000 ZŁOTYCH: kara grzywny do 5000 złotych jest orzekana wyłącznie przez sąd. Grozi sprzedawcy np. wtedy gdy nie przyjmie mandatu; dodatkowo sprzedawcy grozi konieczność pokrycia kosztów postępowania sądowego.
POWÓDZTWO CYWILNE: Rodzic osoby niepełnoletniej, która kupiła wyroby tytoniowe, może zawiadomić policję lub straż miejską, a nawet wystąpić przeciwko sprzedawcy z powództwem cywilnym o zadośćuczynienie.
 

Niebieska karta


Od 1 października 1998 roku w policji i pomocy społecznej działa "Niebieska Karta". Jest to procedura interwencji w sprawach przemocy domowej. Ułatwia rozpoznawanie i dokumentowanie takich przypadków i organizowanie pomocy w środowiskach lokalnych.

„Niebieska karta” skrada się z dwóch elementów.

Pierwszy tzw. "A" stanowi formę notatki urzędowej z przeprowadzonej interwencji. Policjant opisuje tam przebieg zdarzenia, ustala jego przyczyny, następstwa oraz świadków, a w oparciu o własne spostrzeżenia i informacje od uczestników zaznacza jakich szkód doznała ofiara. Istotnym elementem tej części karty jest opis miejsca zdarzenia. Na tym etapie realizacji procedury, policjant dokonuje oceny sytuacji dzieci obecnych na miejscu interwencji i zaznacza jakie podjął decyzje "pomocowe" (np. oddanie dziecka pod opiekę osoby spokrewnionej, zatrzymanie sprawcy, przewiezienie go do Izby wytrzeźwień).

Część "A" Niebieskiej karty najczęściej wypełniana jest na miejscu zdarzenia. Na zakończenie interwencji policjant informuje o możliwości przekazania, za wiedzą i zgodą ofiary, jej danych osobowych oraz informacji o sytuacji rodzinnej instytucjom rządowym i organizacjom pozarządowym zajmującym się pomocą. Jest to pierwszy krok aby ofiara przemocy uzyskała wszechstronną i profesjonalną pomoc medyczną, terapeutyczną, psychologiczną, finansową. Jeżeli ofiara przemocy wyraża zgodę na przekazanie jej danych potwierdza to pisemnie.

Karta "A" trafia następnie do właściwego dzielnicowego, który ma obowiązek: