AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.kamiensk.pl


I.    Uwagi ogóle:
1.    Domena kamiensk.com.pl i jej poddomeny są serwisami   internetowymi,
których właścicielem jest  Urząd Miejski w Kamieńsku,  z siedzibą
w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk.
2.    Każda   osoba,    która   przystępuje   do   korzystania   z   niniejszych   serwisów internetowych   tym   samym   przyjmuje   do   wiadomości   i   akceptuje   warunki niniejszego regulaminu.
3.    Urząd Miejski zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub
przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisów w każdym czasie,  bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
4.    Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204
ze zm.) a zawartość niniejszych serwisów nie stanowi  informacji handlowej,
o której mowa w art. 9 przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.
5.    Niniejszy  regulamin   dotyczy  funkcjonowania   serwisów   internetowych   Urzędu Miejskiego.
II.    Odpowiedzialność właściciela:
1.    Urząd Miasta Kamieńsk nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszymi serwisami internetowymi za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszych witryn.
2.    Urząd Miejski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszych serwisów ponosi wyłącznie jego użytkownik.
3.    W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie
Urzędu, wiadomości,  iż w serwisach znajdują się treści i materiały
naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich,
Urząd Miejski podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego
z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
4.    Urząd Miejski Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Urzędu Miejskiego, jak również nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego
mienia  użytkownika,   mogące  wyniknąć z  dostępu  do  niniejszych  serwisów, korzystania  z   nich   lub   przeglądania  stron   bądź  z  pobrania  z  tych  witryn jakichkolwiek materiałów.
 
III.    Odpowiedzialność użytkownika:
1.    Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszych serwisów.
2.    Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszych serwisach
na własne ryzyko i odpowiedzialność.
3.    Korzystanie z serwisów podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa
oraz   z   powszechnie   przyjmowanych   zasad   postępowania   odnoszących   się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
4.    Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisach Urzędu
oraz   podjęte   na    ich    podstawie   decyzje,    spoczywa   wyłącznie
na użytkowniku.
5.    Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek
jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich,
także te dochodzone  przed  sądem,  skierowane  przeciw  Urzędowi  Miasta, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę, bądź krzywdę.
IV.    Zawartość i nadzór
1.    Za prowadzenie strony internetowej, aktualizację danych, treści merytoryczne,
obsługę   graficzną  i   estetykę   serwisów   oraz   za   obsługę techniczną  stron internetowych odpowiedzialne będą osoby wyznaczone przez Burmistrza Miasta.
2.    Celem     serwisów    jest    publikowanie    aktualnych     informacji    dotyczących w szczególności działań Urzędu Miejskiego i podległych mu jednostek oraz istotnych dla mieszkańców Miasta i Gminy wydarzeń.

4.    Ocena możliwości zamieszczenia informacji na stronach internetowych Urzędu
Dzielnicy    należy   do   osoby   odpowiedzialnej    za   umieszczanie    informacji.
5.    Urząd Miejski zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia informacji
na stronach internetowych, a także prawo częściowej zmiany lub
drobnej korekty publikowanych informacji (nie dotyczy treści rozporządzeń, ustaw,
aktów prawnych, ogłoszeń o przetargach i komunikatów).
6.    Wszystkim uprawnionym do przekazywania informacji do publikacji przysługuje
prawo  i obowiązek wglądu,  korekty lub wycofania  informacji z bazy danych serwisu.
8.    Informacje  przeznaczone  do   publikacji   należy  przekazywać  do  wskazanej osoby w formie elektronicznej - na nośniku danych lub poprzez e-mail na wskazany adres.
9.    Pomiędzy czasem wpłynięcia informacji kompletnych danych do publikacji, a ich akceptacją i umieszczeniem w serwisach nie może upłynąć więcej niż 7 dni roboczych.
V.    Zastrzeżenia techniczne:
1.    Urząd Miejski nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej,  kompletnej  i pełnej.  Urząd  nie może też zapewnić, że przeglądanie   stron   w   serwisach   będzie   odbywało   się   bez   przerw,   wad technicznych oraz, że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
2.    Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu,
Urząd Miejski nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem
systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu
informacji.
3.    Urząd  Miejski nie gwarantuje  bezpieczeństwa  informacjom  do  niego
przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko
osoby przesyłającej informacje.
VI.    Prawa autorskie:
1.    Zarówno układy treści zawarte w serwisach internetowych Urząd Miejskiego, jak
i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne,
korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity -
Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest
do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej
oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
2.  Zawartość niniejszych serwisów może być przez użytkowników wykorzystywana
tylko w zakresie  dozwolonego  użytku  osobistego.  Wykorzystanie  niniejszych serwisów w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności - komercyjnych,   w  tym   kopiowanie,   publiczne  odtwarzanie,   lub   udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem
uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Urzędu Miasta i na
warunkach   określonych   przez   Urząd Miasta. 
VII. Postanowienia końcowe:
1. Urząd Miejski zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronach internetowych Urzędu Miasta

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP