AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

19 czerwca 2018 14:51 | Aktualności

Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej

 

 

 

W dniu 18 czerwca br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się kolejna zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Tym razem sesja ta miała charakter szczególny albowiem jeden z punktów porządku obrad przewidywał udzielenie absolutorium dla Burmistrza Kamieńska. Taki punkt w porządku obrad  rady pojawia się raz do roku i najczęściej w czerwcu. 

Absolutorium samorządowe jest instytucją służącą organowi stanowiącemu gminy do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez organ wykonawczy - wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Jest to sformalizowany sposób kontroli i oceny wykonania budżetu.

Zgodnie z orzecznictwem NSA absolutorium dotyczy wyłącznie wykonania budżetu gminy, a nie odnosi się do całokształtu działalności organu wykonawczego.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowego działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym.

Dochody budżetowe naszej gminy za rok 2017 na plan 33.128.392,45 zostały wykonane w kwocie 34.461.290,32 zł, co stanowi 104,02 % wykonania planu.

Wydatki natomiast  wg planu 35.219.392,45 zł zostały wykonane w wysokości 32.948.361,34 ., co stanowi 93,55 % wykonania planu. W okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji gminnych przeznaczono kwotę 4.367 tys zł w tym na remont i budowę dróg 2.947 tys. zł. Na zadania oświatowe i wychowanie – 178 tys. zł. Na budowę kanalizacji i wodociągów przeznaczono 684 tys. zł

Zaplanowany na rok 2017 deficyt budżetowy w wysokości 2.091.000 zł zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.512.928,98 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.XII.2017 r. wynosiło 1.331.142 zł, z kwoty tej zostanie umorzone 1.141.740 zł.

Sprawozdanie Burmistrza  Kamieńska z wykonania budżetu gminy za rok 2017 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi oraz przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kamieńsku. Rada Miejska po wnikliwym przeanalizowaniu tego sprawozdania i zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Kamieńska absolutorium za rok 2017.

W kolejnym punkcie porządku obrad radni na wniosek Burmistrza Kamieńska dokonali zmian w bieżącym budżecie gminy w sposób następujący :

 - zwiększono plan dochodów o 90.500 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w naszych przedszkolach oraz z tytułu sprzedaży drewna  z lasu gminnego.

 - plan wydatków zwiększono o kwotę 1.365.500 zł z przeznaczeniem na :

 - kwotę 1.417.000 zł na remont chodnika w Pytowicach, nawierzchnię asfaltową na drodze Danielów-Siódemka, budowę chodnika i nawierzchnię asfaltową w Ochocicach, nawierzchnie asfaltową w Gorzędowie ul. Adamowskiego, Armii Krajowej i Polnej, nawierzchnię asfaltową na ul. Wojska Polskiego w Barczkowicach, Gałkowicach Starych, Hubach Ruszczyńskich i Koźniewicach oraz w Kamieńsku na ul. Zjednoczenia, Sucharskiego i Kotarbińskiego,

- kwotę 80.000 zł na modernizację budynku po byłej szkole podstawowej w Hucie Porajskiej ,

- na budowę budynku gospodarczego przy Urzędzie Miejskim zwiększono plan wydatków o 7.000 zł

- o 20.000 zł zwiększono plan wydatków na usługi w zakresie promocji,

- 3.500 zł przeznaczono na zakup belki dachowej sygnalizatora świetlnego do samochodu bojowego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w  Radomsku,

- o 37.000 zł zwiększono plan wydatków na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Gorzędowie i modernizację kotłowni w  szkole podstawowej w Kamieńsku,

- 30.000 zł przeznaczono na remont elewacji budynku przedszkola w Kamieńsku,

- 250.000 zł na ogrodzenie i budowę parkingu  przy  przedszkolu w Kamieńsku,

- 6.000 zł przeznaczono na remont sali lekcyjnej w Publicznym Gimnazjum,

- o 165.000 zwiększono plan wydatków na budowę wodociągów i kanalizacji deszczowej w Kamieńsku obr. 4, budowę sieci wodociągowej na ul. Piotrkowskiej w Kamieńsku oraz modernizację stacji ujęcia wody w Kamieńsku,

- o 56.000 zł zwiększono plan wydatków na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Akacjowej w Kamieńsku,

- 100.000 zł przeznaczono na budowę boiska w Pytowicach i odwodnienie boiska w Gorzędowie.

W dalszej części sesji radni na wniosek Burmistrza podjęli szereg uchwał, a wśród nich m.in. został przyjęty program zdrowotny z zakresu fizjoterapii dla mieszkańców gminy Kamieńsk.

W celu poprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie naszej  gminy radni udzielili pomocy finansowej dla powiatu radomszczańskiego z przeznaczeniem na remonty tych dróg.

Udzielono również pomocy finansowej dla województwa łódzkiego na remont ulicy Głowackiego w Kamieńsku, które jest zarządcą tej drogi.

Treść wszystkich uchwał podjętych przez Radę Miejską zostanie zamieszczona na internetowej stronie Gminy Kamieńsk – www.kamiensk.pl.

Przeczytano: 940 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP