AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

29 marca 2012 15:09 | Aktualności

XX Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

 

 

 

 

W  dniu  29 marca w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej VI kadencji.

Porządek obrad wyglądał następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/12 z dnia 24 lutego 2012 r.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za 2011 rok.
 6. Sprawozdanie Dyrektora SZGK z wykonania budżetu za 2011 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.
 8. Sprawozdanie Kierownika MZEA z wykonania budżetu za rok 2011.
 9. Sprawozdanie kierownika MOPS z działalności za  2011 rok.
 10. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 11. Podjęcie uchwał.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015;
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/185/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 • w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości;
 • w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego;
 • w sprawie wysokości dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk;
 • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamieńsk;
 • w sprawie procedury nadawania nazw ulicom, placom i parkom położonym na terenie Gminy Kamieńsk;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulic: Kościuszki, Łączyńskiego, Secomskiego i Reymonta oraz Wieluńskiej i Reymonta;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wschodniej części miasta Kamieńsk;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany dotyczącej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany dotyczącej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk;
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Zakończenie obrad.

Przeczytano: 2264 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP