AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

26 czerwca 2012 16:19 | Aktualności

Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

 

 

W  dniu 26 czerwca br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się XXIII sesja Rady  Miejskiej. Podczas sesji  zebrani wysłuchali sprawozdania przewodniczących komisji stałych z pracy  w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania Burmistrza z realizacji uchwał   Rady i działań podjętych  w tym okresie. W dalszej części sesji radni  debatowali nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Kamieńska z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2011. Rada Miejska zdecydowaną większością głosów przy dwóch głosach przeciwnych udzieliła Burmistrzowi absolutorium.

Rozpatrzenie skarg radnego Grzegorza Turlejskiego na Burmistrza Kamieńska  / 1 skarga / i Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jarosława Kozika / trzy skargi / to  kolejne punkty w porządku obrad. Radni w zdecydowanej większości nie dali wiary w  zasadność  zarzutów skarżącego i w podjętych uchwałach odrzucili skargi jako bezzasadne.

Ponadto  radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

 1. Rozpatrzenie skargi na uchwałę Nr XV/148/11 Rady Miejskiej w  Kamieńsku z dnia 30 listopada 2011 r,
 2. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela psychologa zatrudnionego w publicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamieńsk,
 3. Wprowadzenie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku,
 4. Przystąpienia do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego,
 5. Likwidacji Liceum Profilowanego w Kamieńsku wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku przy ul. Szkolnej
 6. Zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso -  na podstawie podjętej uchwały sołtys sołectwa Aleksandrów będzie upoważniony do poboru w/w podatków w sołectwie Aleksandrów,
 7. Uchylenia uchwały Nr LV/430/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z  dnia 10 września 2010 r  sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego nr 2 w budynku nr 1 położonego w Kamieńsku ul. Wieluńska 25 wraz z pomieszczeniami przynależnymi na okres do 20 lat  - na podstawie podjętej uchwały w/w pomieszczenia / była apteka / można będzie  wydzierżawić na działalność inną niż prowadzenie apteki,
 8. Wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w  Kamieńsku Pani Renaty  Bidzińskiej,
 9. Zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - do składu  Komisji powołano radnego Pana Wiesława Kociniaka,
 10. Zmiany składu osobowego Komisji Planowania Budżetu i Finansów – do składu Komisji powołano radnego Pana Andrzeja Pawelca,
 11. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do 1mpobranej wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Kamieńsk – na podstawie podjętej uchwały radni ustalili m.in. taryfę na pobór wody dla gospodarstw domowych na poziomie 2,06 zł/mustalając jednocześnie dopłatę dla gospodarstw domowych rozliczających się z wodomierza na poziomie 0,30 zł/m3 Ostatecznie cena za 1m3 pobranej wody dla odbiorców  gospodarstw domowych rozliczających się z wodomierza wynosi 1,76 zł/m3, natomiast gospodarstwa domowe rozliczające się z pobranej wody ryczałtem za  każdy 1m3 zapłacą  2,06 zł.  Cena za każdy 1m3  odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  na terenie Gminy Kamieńsk dla gospodarstw domowych wynosi 3,56 zł. Powyższe ceny będą obowiązywać od 01 lipca br.

 Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał będą publikowane na oficjalnej stronie Gminy Kamieńsk w  zakładce BIP.

autor.R.K.

Przeczytano: 1937 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP