AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

28 marca 2013 11:29 | Aktualności

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

 

 

 

 

W   dniu  27  marca  2013 r w sali obrad Urzędu  Miejskiego w  Kamieńsku odbyła się sesja  Rady  Miejskiej. Podczas sesji  radni oprócz stałych punktów porządku obrad wysłuchali  rocznych sprawozdań z zadań realizowanych przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podjęcie uchwał to kolejny, a zarazem podstawowy punkt porządku obrad każdej sesji. Na dzisiejszej sesji radni podjęli następujące uchwały:

 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2013-2016;
 2. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013;
 3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 4. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 5. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 6. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk;
 7. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk;
 8.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kamieńsk.;
 9. w sprawie zmiany nazwy szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, ul. Szkolna 4;
 10. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
 11. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego;
 12. w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk.

 

Wśród podjętych uchwał na szczególną uwagę zasługują uchwały w sprawie gospodarki śmieciowej. Od 01 lipca br zaczyna  obowiązywać nowy system w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych i do tego czasu gminy muszą się odpowiednio przygotować. Szczegółowa informacja w tym zakresie będzie  mieszkańcom  gminy wkrótce przedstawiona.

Podczas sesji radni poparli propozycję Burmistrza  Kamieńska i uchwalili opłatę za  odbiór śmieci z  gospodarstw domowych w sposób następujący:

 

Nieselektywny system  zbierania odpadów /zmieszany/
-  zł /gospodarstwo/miesiąc

1) dla gospodarstw domowych 1 osobowych     – 10 zł     

2) dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych  – 16 zł       

3) dla gospodarstw domowych powyżej 3 osób  – 22 zł      

 

 

Selektywny system  zbierania odpadów  
-  zł/ gospodarstwo/miesiąc

1) dla gospodarstw domowych 1 osobowych      –    6zł

2) dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych    – 10 zł

3) dla gospodarstw domowych powyżej 3 osób    – 14 zł

 

Warto dodać, że w nowym systemie opłat za odbiór śmieci bez względu na ich  ilość  gospodarstwa domowe ponoszą stałe, wyliczone przez siebie w  złożonej deklaracji opłaty.

 W obowiązującym obecnie systemie /opłata za kosz/  w przypadku , gdyby ilość śmieci  była  większa od zadeklarowanej wówczas   opłata ta  ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu, albo też odbiorca nie odbierze dodatkowych śmieci. Obecnie należy zatem płacić za każdy kosz odebranych śmieci.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym sołectw radni postanowili wyodrębnić w budżecie gminy środki na fundusz sołecki  na  rok  2014. Uchwalony został regulamin finansowania zadań z  zakresu  usuwania  azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamieńsk . Uchwała   ta określa zasady  udzielania   mieszkańcom gminy pomocy finansowej przy  usuwaniu azbestu z ich nieruchomości .

Teksty podjętych na sesji uchwał będą zamieszczone na internetowej stronie gminy Kamieńsk w zakładce BIP.

Przeczytano: 2640 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP