AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

30 września 2013 15:24 | Aktualności

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W  dniu  27 września br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się kolejna XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad zebrani wysłuchali m.in. sprawozdania Burmistrza  z wykonania uchwał i wniosków oraz z działalności  w okresie międzysesyjnym.

Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych to  kolejny element sprawozdania Burmistrza. W bieżącym roku na terenie gminy realizowane jest wiele różnych inwestycji, a do najistotniejszych zaliczyć należy m.in. modernizację stacji ujęcia wody w Kamieńsku, budowa parkingu koło targowicy w Kamieńsku, budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy, budowa wodociągów, kanalizacji i chodników, prowadzono prace remontowo-modernizacyjne w świetlicach wiejskich, wykonano ogrodzenie placu szkolnego przy szkole podstawowej w Gorzędowie i w Kamieńsku itp.

Dużym zadaniem inwestycyjnym jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamieńsku. Prowadzone są roboty przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Nowych. Trwają prace przy budowie kortu tenisowego oraz przy rozbudowie i modernizacji obiektu sportowego w Kamieńsku przy ul. Sportowej. Na terenie gminy w bieżącym roku zaplanowano do realizacji łącznie 66 różnych zadań inwestycyjnych, 34 zadania inwestycyjne zostały już zrealizowane. Pozostałe inwestycje planuje się zrealizować do końca  roku. Na zadania inwestycyjne w skali roku planuje się wydatkować kwotę ponad 7 mln zł

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych o działaniach podejmowanych między sesjami. Istotnym punktem porządku obrad było sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r. Budżet gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 15.157.506,85 zł na plan 26.802.536,45 zł, natomiast po stronie wydatków wykonanie wynosi 9.778.014,51 zł na plan 29.626.536,45 zł. Do dnia 30 czerwca zrealizowano inwestycje na kwotę 658.490 zł w tym 24.474 zł stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego. 

Podjęcie uchwał to  kolejny ważny punkt porządku obrad. Podczas sesji radni podjęli łącznie 18 uchwał dotyczących m.in.  następujących spraw: zmiany w budżecie gminy na 2013 r.,  udzielenia dotacji przedmiotowej dla OSP w Kamieńsku, przejęcia zadania od powiatu w zakresie utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kamieńsk, wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, wydzierżawienia gruntów rolnych, wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej itp.  Treść wszystkich uchwał zostanie niezwłocznie  opublikowana na internetowej stronie Gminy Kamieńsk w zakładce BIP.

Przeczytano: 2271 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP