AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

25 września 2017 09:19 | Ogłoszenia

28/09/2017r. godz:09:00 - XXXI Sesja Rady Miejskiej

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 28 września 2017r. /czwartek/ o godzinie 09:00 zwołuje się XXXI Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XXVII/17 z dnia 29 maja 2017 r., Nr XXVIII/17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr XXIX/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr XXX/17 z dnia 7 września 2017 r.
 4. Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych – sprawozdanie Burmistrza.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
 9. Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 10.  Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 11. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2017-2020;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Gałkowice Nowe, Gałkowice Stare i Podjezioro;
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”;
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/276/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamieńsk, warunków i zasad korzystania z nich;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Gałkowice Stare, nr ewid. 373);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą (Danielów, nr ewid. 60/2);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą (Szpinalów, nr ewid. 447);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą (Szpinalów, nr ewid. 435, 443, 433);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą (Włodzimierz, nr ewid. 139).
 12. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Przeczytano: 462 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP