AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

21 grudnia 2017 09:00 | Ogłoszenia

28/12/2017r. godz:09:00 - XXXV Sesja Rady Miejskiej

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 28 grudnia 2017r. /czwartek/ o godzinie 09:00 zwołuje się XXXV Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XXXIII/17 z dnia 27 listopada 2017r. i Nr XXXIV/17 z 11 grudnia 2017r.
 4. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych na terenie gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 7. Przyjęcie budżetu gminy na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2021.
 8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2017-2020;
  • w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/257/17 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kamieńska;
  • w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018;
  • w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022;
  • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk w latach 2018 - 2022;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2018 rok;
  • w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
  • w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
 10. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Przeczytano: 559 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP