AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

27 lutego 2018 09:38 | Ogłoszenia

05/03/2018r. godz:09:00 - XXXVII Sesja Rady Miejskiej

 
 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 05 marca 2018r. /poniedziałek/ o godzinie 09:00 zwołuje się XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XXXV/17 z dnia 28 grudnia 2017r. i Nr XXXVI/17 z 24 stycznia 2018 r.
 4. Sprawozdanie Komendanta Policji dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w  okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Kamieńsk;
  • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Kamieńsk mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice;
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamieńska;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2018-2021;
  • w sprawie upoważnienia Burmistrza Kamieńska do wprowadzania danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych;
  • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Kamieńsk przez osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  • w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonym przez Gminę Kamieńsk;
  • w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
  • o zmianie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
 9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Przeczytano: 361 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP