AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

13 czerwca 2018 11:06 | Ogłoszenia

18/06/2018r. godz:09:00 - XLII Sesja Rady Miejskiej

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 18 czerwca 2018r. /poniedziałek/ o godzinie 09:00 zwołuje się XLII Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VII kadencji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XL z dnia 30 kwietnia 2018 r. i Nr XLI z dnia 24 maja 2018 r.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 6. Wykonanie budżetu Gminy za 2017 rok.
 7. Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Kamieńska.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2018-2021;
  • w sprawie przekazania darowizny dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Radomsku;
  • w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kamieńsk lub jej jednostkom organizacyjnym;
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kamieńska;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
  • w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego „Fizjoterapia dla mieszkańców Gminy Kamieńsk”;
  • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i logopedy zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk;
  • w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi dotyczącej działania Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku.
 9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Przeczytano: 217 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP