AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Informacje dla rolników

15 września 2011 15:08 | Informacje dla rolników

Jesienne roboty w rolnictwie

 

 

W  rolnictwie rozpoczął się okres intensywnych robót polowych. Po zbiorach zbóż rolnicy rozpoczęli  przygotowywanie pól pod zasiewy jesienne. Główny areał w uprawie ozimin na naszym ternie zajmują zboża ozime. Warto zatem przypomnieć, że istnieje możliwość dopłaty do  materiału siewnego zbóż. Wysokość dopłaty do 1 ha  gruntów ornych obsianych   materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany w 2011 r wynosi  w przypadku zbóż 100 zł. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć na stronie:  www.arr.gov.pl

 

Poniżej zamieszczamy skan  artykułu pt.  Pytania dotyczące materiału siewnego.

 

Jakie są warunki otrzymania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie?

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:
1) posiada działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.
2) zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Materiał siewny może być zakupiony lub wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo podmiot wpisany do rejestru rolników prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.
3) złożył Wniosek o dopłaty do materiału siewnego z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wraz z załącznikami do OT ARR w wyznaczonym terminie (patrz poniżej).
Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis w rolnictwie jest to pomoc udzielana przez państwo na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007. Zgodnie z art. 3 ust 2 w/w rozporządzenia łączna kwota tej pomocy nie może przekroczyć 7500 euro, dla jednego przedsiębiorstwa sektora rolnego (producenta rolnego), w dowolnie wyznaczonym okresie trzech lat obrotowych. Pułap ten jest stosowany bez względu na formę pomocy i jej cel.
Jaki jest minimalny areał do obsiania, aby otrzymać dopłatę?

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który posiada działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.
Ile minimalnie trzeba wysiać materiału siewnego, aby dostać dopłatę?

Minimalna ilość materiału siewnego gatunków roślin rolniczych, jaka powinna być zużyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:

  1) pszenica zwyczajna – 150 kg
  2) pszenica mieszańcowa – 80 kg
  3) żyto populacyjne – 130 kg
  4) żyto syntetyczne – 80 kg
  5) żyto mieszańcowe – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej
  6) jęczmień – 130 kg
  7) pszenżyto – 150 kg
  8) owies – 150 kg
  9) łubin (żółty, wąskolistny lub biały) – 150 kg
  10) groch siewny – 200 kg
  11) wyka siewna – 80 kg
  12) bobik – 270 kg
  13) ziemniak – 2000 kg
  14) mieszanki zbożowe lub mieszanki pastewne sporządzone z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-12 – 140 kgJaka jest pula pomocy de minimis na jedno gospodarstwo?

Pomoc de minimis może być udzielona do wysokości 7500 euro w okresie trzech lat obrotowych przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej (producentom rolnym).
Jakie załączniki należy załączyć do wniosku o przyznanie dopłaty do materiału siewnego?

Do wniosku producent rolny zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

  1) oryginał lub kopię faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, lub dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
  2) wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie producent rolny otrzymał w ciągu 3 lat obrotowych, tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie.
  3) Oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej, jaką producent rolny otrzymał w odniesieniu do materiału siewnego, który został wskazany we wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, jako przedmiot dopłaty mającej charakter pomocy de minimis.
  4) W przypadku gdy wnioskodawca za rok obrotowy przyjmuje inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych niż rok kalendarzowy, składa Oświadczenie o obowiązującym roku obrotowym u wnioskodawcy.
  5) W przypadku gdy wnioskodawca wnioskuje o przyznanie dopłaty do wysianej mieszanki, składa Oświadczenie w sprawie składu procentowego zbożowej/pastewnej mieszanki materiału siewnego.
  6) W przypadku gdy producent rolny w złożonym wniosku o przyznanie dopłaty ubiega się o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha, składa Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych objętych dopłatami.W jakim terminie będzie można się ubiegać o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany?

Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie powinien być złożony w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca danego roku kalendarzowego.
Czy producent rolny, który sporządził mieszankę we własnym zakresie, musi składać oświadczenia dotyczącego składu procentowego mieszanki?

Jeżeli producent rolny we własnym zakresie sporządzi mieszankę gatunków objętych systemem dopłat z wyłączeniem ziemniaka, nie ma obowiązku składania oświadczenia dotyczącego składu procentowego mieszanki.
Otrzymałem z OT prośbę o korektę wniosku. Czy mam przepisać cały wniosek od początku czy uzupełnić tylko brakujące dane w tym poprzednim?

W przypadku składania korekty wniosku zawsze należy wypełnić wniosek jeszcze raz od początku, z bieżącą datą. Ponadto, jeżeli producent rolny ma wątpliwości, w jaki sposób należy uzupełnić braki we wniosku, powinien skontaktować się z OT ARR, z którego otrzymał wezwanie do uzupełnienia braków.
Czy zamiast faktury można do wniosku o dopłaty dołączyć rachunek za zakup materiału siewnego?

Tak, można. Rachunek taki powinien zawierać wszystkie dane, które są wymagane w przypadku faktury i powinien być wystawiony przez uprawniony podmiot do obrotu materiałem siewnym.
Posiadam działkę rolną o wielkości 1ha. Na 0,5 ha jest wysiany jęczmień kwalifikowany, a na pozostałej połowie kukurydza. Czy należy mi się dopłata?

Aby uzyskać dopłatę należy posiadać działki rolne, na których uprawiana jest roślina objęta dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Kukurydza nie jest gatunkiem objętym dopłatą.
Czy dane dotyczące działek, które należy podać we wniosku o dopłaty, powinny być identyczne z tymi, które się deklaruje we wniosku o dopłaty bezpośrednie?

Dane dotyczące numerów ewidencyjnych działek powinny zgadzać się z danymi podanymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie, natomiast oznaczenia literowe działek należy podać indywidualnie, zgodnie ze stanem faktycznym.

Przeczytano: 1371 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP