Urząd Miejski w Kamieńsku informuje, iż każdy właściciel prowadzący punkt sprzedaży napojów alkoholowych wnosi do kasy gminy opłatę za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 ustawy o wychowani w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r  Nr  70, poz. 473 z późn. zm.):

  • 525,00zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525,00zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 2.100,00zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

            Są to opłaty podstawowe, obowiązujące przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, a także tych, którzy nie przekroczyli ustalonych  w ustawie limitów.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, zgodnie z art. 111 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (druk oświadczenia w załączeniu).

            Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37.500,00zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartość sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37.500,00zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartość sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77.000,00zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

            Opłata za korzystanie z zezwoleń wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

            W roku nabycia, lub utraty ważności zezwolenia opłatę uiszcza się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia, z tym, że pierwsza rata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.

  • Gospodarka odpadami.  

- przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- bieżąca aktualizacja bazy danych rejestru gminnego właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi
 - prowadzenie księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - prowadzenie postępowania w zakresie przygotowania projektów decyzji administracyjnych określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych
 - wykonywanie czynności związanych z orzekaniem w sprawach umarzania, udzielania ulg, odroczeń lub rozkładania na raty należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - prowadzenie ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ewidencji tych opłat
 - windykacja i egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OPŁATY:

-   za poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem dokumentu archiwalnego decyzji aktów własności ziemi – 5 zł

 

OPŁATY:

-   wydanie zaświadczenia – 17 zł

 

OPŁATY:

- opłata skarbowa w wysokości 5 zł za poświadczenie za każdą stronę kserokopii
- odpisy z księgi stanu cywilnego: odpis skrócony - 22,00 zł.; odpis zupełny - 33,00 zł.
- zawarcie małżeństwa  - 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa
- decyzja o zawarciu małżeństwa w trybie skróconym - 39,00 zł
- zaświadczenie o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - 38 zł
- decyzja o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 50 zł

 


 
Pokój nr 17
Referat Finansowo-Księgowy
 tel.  +48 44 6817-123  +48 44 6817-591   - wew. 13

 
- Maria Ozga
- Skarbnik Gminy - kierownik Referatu Finansowo-Księgowego   
Pokój nr 21
Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska
 tel.  +48 44 6817-123  +48 44 6817-591   - wew.  21

lub  44 6817-559

 
- Ilona Banasiewicz  - kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska 

- Joanna Biegarczyk

- Iwona Urban

 

OPŁATY:
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 205 zł
- decyzja o przeniesieniu decyzji o środ. uwarunkow. – 105 zł
- pełnomocnictwa – 17 zł

Powrót do góry