Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Burmistrza Kamieńska.

Skład Komisji: od dnia 28-08-2018r.

 • Elżbieta Matuszczyk – przewodnicząca
 • Ewa Szadkowska – zastępca przewodniczącej komisji
 • Iwona Walczak – sekretarz komisji
 • Iwona Górecka-Kopcik – członek komisji
 • ks. Michał Sokalski  – członek komisji
 • Joanna Adaszek – członek komisji
 • Michał Wasiński – członek komisji
 • mł. aspirant Rafał Rudnicki – członek komisji

Do ustawowych zadań gminnej komisji należy:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 • prowadzenie postępowania w sprawach osób nadużywających alkoholu, w tym podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o której mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez burmistrza art.18 ust.8 ww. ustawy)

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY 

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi
im.bł.R.Chylińskiego

http://www.mopitu.pl

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

http://www.parpa.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” 

http://www.niebieskalinia.info

“Pomarańczowa Linia” – system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się.

http://www.prom.org.pl

NIE SPRZEDAWAJ WYROBÓW TYTONIOWYCH NIELETNIM

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży został uruchomiony w 1998 roku.
Program opiera się na współpracy firm i organizacji, które podejmują wspólne inicjatywy w celu przeciwdziałania dostępowi nieletnich do wyrobów tytoniowych.
Informacje dla   Rodziców oraz sprzedawców wyrobów tytoniowych znajdują się na stronie www.stop18.pl.

Powrót do góry