preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

OGŁOSZENIE – zamówienie poniżej 30 000 euro

 

 

Zwracam się z prośbą o podanie ceny:

  1. demontażu, odbioru, pakowania i transportu materiałów zawierających azbest na terenie jednej posesji znajdującej się na terenie gminy Kamieńsk  (150m 2 – 2,1 Mg)
  1. odbioru, pakowania i transportu materiałów zawierających azbest na terenie 13 posesji znajdujących się na terenie gminy Kamieńsk (1549,5 m2 – 31,693 Mg)

 

Osoba uprawniona do kontaktowania się z oferentami:
W zakresie spraw formalnych i merytorycznych: Ilona Banasiewicz, Iwona Urban – tel. 44 6817123 wew.41, pokój nr 21 w godzinach: pon., śr., czw. 07:30 – 15:30, wt. 07:30 – 16:30, pt. 07:30-14:30.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Listopad- grudzień 2018r.

Termin składania ofert: 05.11.2018. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową).

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2018. do godziny 15:00, w podany niżej sposób:

– w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50,

– pocztą lub kurierem na adres: Gmina Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk,

– faksem na numer: 44 6817 153,

– drogą elektroniczną opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres inwestycje@kamiensk.pl

 

Złożona oferta powinna zawierać:

– nazwę i adres oferenta,

– opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

– wartość oferty ( brutto) zgodny z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: