preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

Sesje Rady Miejskiej

 

W dniach 14 i 17 grudnia br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyły się kolejne sesje Rady Miejskiej. Sesja w dniu 14 grudnia miała charakter organizacyjny. W tym bowiem dniu zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni podjęli uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich zakresu działania i składów liczbowych, dokonano wyboru składów osobowych poszczególnych komisji oraz  wybrano przewodniczących tych komisji.

Zgodnie z podjętą uchwałą powołano cztery stałe komisje, a mianowicie: Komisję Rewizyjną i Komisję Skarg, Wniosków i Petycji jako komisje obligatoryjne, których obowiązek powołania wynika z ustawy o samorządzie gminnym i dwie dodatkowe komisje: Komisję Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisję Spraw Społecznych i Obywatelskich. Przedmiotem pracy powołanych komisji będzie analiza realizacji przez organ wykonawczy zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

W drodze kolejnych uchwał radni wybrali przewodniczących poszczególnych komisji w sposób następujący :

–  Komisja Rewizyjna – Przewodnicząca Pani Iwona Kuliberda,

–  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodniczący Pan Damian Paluszczak,

–  Komisja Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Przewodniczący Pan Mirosław Szafarski,

–  Komisja Spraw Społecznych i Obywatelskich – Przewodnicząca Pani Alicja Grządzielska-Deska

 

Na dzień 17 grudnia br na wniosek Burmistrza Kamieńska została zwołana sesja nadzwyczajna podczas której radni podjęli kilka istotnych dla naszych mieszkańców uchwał, a m.in. :

1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,

2) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk.

Na podstawie podjętej uchwały właściciele nieruchomości zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie bez wezwania z dołu, do 15 dnia następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, z zastrzeżeniem że opłatę za miesiąc grudzień danego roku należy wnieść bez wezwania z góry do dnia 15 grudnia danego roku.

3) podwyższono do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek i w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007) spełniających warunki otrzymania pomocy wymienionej w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe  uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku.

4) odstąpiono od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019- 2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości do 150%  kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Treść wszystkich uchwał podjętych przez Radę Miejską zostanie zamieszczony na internetowej stronie Gminy Kamieńsk w zakładce BIP.

Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: