preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629), Gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kamieńsk.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach.

Mając na uwadze powyższe mieszkańcy gminy zobowiązani są do wypełnienia „zgłoszenia do gminnej ewidencji”. Na podstawie zgłoszenia Gmina sporządzi wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgłoszenia zobowiązani są dokonać wszyscy właściciele/użytkownicy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Kamieńsk.

Druk zgłoszenia dostępny jest u Sołtysa wsi, w Urzędzie Miejskim Kamieńsku, jak również na stronie internetowej www.bip.kamiensk.pl Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku lub przekazać Sołtysowi.

Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: