preloder
Oficjalna strona Miasta i Gminy Kamieńsk         Tel: 44 6817-123     44 6817-591    Fax: 44 6817-153           Strona BIP KamieÅ�sk          Elektroniczna Skrzynka Podawcza       Gospodarka Odpadami Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych        

Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 28 czerwca br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Można powiedzieć, że miała ona charakter szczególny, albowiem oprócz stałych punktów w porządku obrad radni debatowali nad raportem o stanie Gminy Kamieńsk za rok 2018 przygotowany przez Burmistrza Kamieńska oraz nad absolutorium dla Burmistrza Kamieńska z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2018.

Raport o stanie gminy jest to nowa instytucja kontroli działalności organu wykonawczego /wójt. burmistrz, prezydent miasta/ przez radę gminy wprowadzony w życie w wyniku nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym od początku bieżącej kadencji. W  swojej treści obejmuje on podsumowanie całokształtu działalności organu wykonawczego gminy w roku poprzednim w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej. Finalnym efektem debaty nad tym raportem jest podjęcie przez radę uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia organowi wykonawczemu gminy wotum zaufania.

Po przeprowadzonej debacie nad raportem Rada Miejska w Kamieńsku udzieliła Burmistrzowi Kamieńska wotum zaufania za rok 2018.

Absolutorium to kolejna bardzo ważna instytucja kontrolna każdego organu wykonawczego gminy przez  organ uchwałodawczy /np. rada  gminy/. Procedura  udzielania absolutorium oparta jest na obiektywnych dających się zmierzyć kryteriach. Rada podejmując w tej kwestii uchwałę stwierdza, czy budżet był wykonany zgodnie z jej wolą, a więc zgodnie z uchwałą budżetową. Należy zaznaczyć, że absolutorium nie wolno łączyć z jakąkolwiek oceną działalności np. wójta inną niż ta która bezpośrednio dotyczy wykonania budżetu gminy. Wykonanie budżetu gminy za rok 2018 pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kamieńsku oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi. Po zapoznaniu się z tymi opiniami Rada udzieliła Burmistrzowi Kamieńska absolutorium za rok 2018..

W dalszej części sesji radni podjęli kilka uchwał w szczególności dotyczących m.in.:

– wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy,
– zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników,
– powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
– udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu radomszczańskiego.

Na  wniosek Burmistrza radni dokonali zmian w budżecie gminy na rok 2018 poprzez zwiększenie wydatków w wydatkach inwestycyjnych w sposób następujący :

–  modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu – 50.000,-,
–  rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Sikorskiego  – 12.000,-
–  położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Wojska Polskiego w Kamieńsku – 150.000,-
–  budowa schodów koło PSP w Kamieńsku – 10.000,-
–  budowa oświetlenia ulicznego w ul. Słowackiego i Górniczej w Kamieńsku – 22.000,-
–  budowa oświetlenia ulicznego w Podjeziorze – 14.000,-
–  budowa oświetlenia  w Dąbrowie – 40.000,-
–  zakup kosiarki  – 14.000,0

Treść wszystkich podjętych przez Radę Miejską uchwał zostanie zamieszczona na internetowej stronie Gminy Kamieńsk: www.kamiensk.pl  w zakładce BIP

Drukuj

UDOSTĘPNIJ:

Galeria: