XIII Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) zwołuje się XIII Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VIII kadencji, która odbędzie się w dniu: 15 listopada 2019 r. /piątek/ o godzinie 9:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamieńsk na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019;
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022;
 3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 4. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
 5. w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług;
 6. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 7. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Podjezioro w Gminie Kamieńsk;
 8. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XLVI/391/18 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr LII/409/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 maja 2010 r. zmienionego uchwałą Nr XXXIII/355/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2013 r.;
 9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (Kamieńsk obręb Nr 6, nr ewid. 227/2);
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Kamieńsku, ul. Głowackiego 3 na okres 3 lat;
 12. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamieńsk;
 13. w sprawie przekazania petycji według właściwości.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.
Drukuj Facebook

Podobne wydarzenia

Powrót do góry