XIV Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) zwołuje się XIV Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VIII kadencji, która odbędzie się w dniu: 27 grudnia 2019 r. /piątek/ o godzinie 11:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XII/19 z dnia 27 września 2019 r.
 4. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych na terenie gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 7. Przyjęcie budżetu gminy na 2020 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2023.
 8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022;
  • w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  • w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku na 2020 rok;
  • w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020;
  • w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/129/19 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (Kamieńsk obręb 7, nr ewid. 7).
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.
Drukuj Facebook

Podobne wydarzenia

Powrót do góry