XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) na dzień 15 maja 2020r. /piątek/ o godzinie 15:30 zwołuje się XVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VIII kadencji.

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały:
  • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2023
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej nr ewid. 218 położonej w obrębie 2 miasto Kamieńsk terenu części działki oznaczonej nr ewid. 56 położonej w obrębie 8 miasto Kamieńsk oraz części działki oznaczonej nr ewid. 193 położonej w obrębie Barczkowice
  • w sprawie odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym od przedsiębiorców z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem  negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirus SARS-Co V-2)
  • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk w 2020 r
  • w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
  • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk
  • w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego  nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłat w roku 2020 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk
  • w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirus SARS-Co V-2)
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
  • w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/276/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamieńsk, warunków i zasad korzystania z nich.
 3. Zakończenie posiedzenia.
Drukuj Facebook

Podobne wydarzenia

Powrót do góry