Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W dniu 24 września 2020 roku /czwartek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu ostatniego z posiedzenia Komisji.
  4. Stan rowów, przepustów oraz zbiorników wodnych na terenie gminy Kamieńsk.
  5. Informacja na temat realizacji zadań gminy wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  6. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
  7. Opiniowanie aktualnych zmian budżetowych.
  8. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
  9. Zapytania i wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.
Drukuj Facebook

Podobne wydarzenia

Powrót do góry