Prezentacja projektów grantowych zrealizowanych przez Stowarzyszenie "BUD-UJ RAZEM".

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” ma na celu działania polegające na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” na dzień 01.01.2020r. zawarło:
- 110 umów z grantobiorcami w ramach projektów grantowych na łączną kwotę 2 221 322,00 zł.
Ponadto:
- 21 beneficjentów otrzymało pomoc finansową w ramach operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej obejmującej wyposażenia świetlic wiejskich, tworzenie siłowni zewnętrznych/placów zabaw na łączną kwotę 2 892 110,00 zł
- 36 beneficjentów otrzymało pomoc finansową z zakresu podejmowania działalności gospodarczej/rozwijania działalności gospodarczej na kwotę 5 605 222,00 zł.

LGD „BUD-UJ RAZEM” przeprowadziło do chwili obecnej łącznie 26 naborów wniosków o przyznanie pomocy.
Z indywidualnego doradztwa w Biurze Stowarzyszenia skorzystało 392 podmiotów, z czego 167 zawarło umowy o przyznanie pomocy.

Obecnie Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” prowadzi nabory na przedsięwzięcia:

- „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców” (organizacja warsztatów, spotkań tematycznych i wyjazdów studyjnych).
- „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” (organizacja festynów, pikników, imprez promujących obszar LGD).

Więcej informacji o projektach zrealizowanych przez Stowarzyszenie LGD "BUD-UJ RAZEM" znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.buduj.eu w zakładce "projekty zrealizowane".

Wyświetlono: 238

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry