06/07/2020r. godz: 09:00 – XVIII Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) zwołuje się XVIII Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VIII kadencji, która odbędzie się w dniu: 6 lipca 2020 r. /poniedziałek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XIII/19 z dnia 15.11.2019 r., Nr XIV/19 z dnia 27.12.2019r., Nr XV/20 z dnia 11.02.2020 r., Nr XVI/20 z dnia 15.05.2020 r., Nr XVII/20 z dnia 02.06.2020 r.
 4. Sprawozdanie Komendanta Policji dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie Kierownika Referatu Edukacji z wykonania budżetu za rok 2019 rok.
 8. Sprawozdanie Kierownika MOPS z działalności za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kamieńsku za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie Dyrektora SZGK z wykonania budżetu za 2019 rok.
 11. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 12. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 13. Wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Kamieńsk za 2019 rok.
 14. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielania wotum zaufania z tego tytułu.
 15. Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Kamieńska.
 16. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020;
 • w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2023;
 • zmiany uchwały nr XVI/156/20 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk;
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2019;
 • w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (Włodzimierz, część działki nr 43);
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (Włodzimierz, część działki nr 42/3);
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (Kamieńsk obręb 2, działka nr 175);
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (Barczkowice, działka nr 42 );
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (Kamieńsk obręb 10, działka nr 72);
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamieńsk na rok szkolny 2020/2021.
 1.  Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Sesja ta odbędzie się bez udziału Sołtysów Gminy Kamieńsk oraz publiczności ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa.

Wyświetlono: 326

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry