27/09/2019r. godz: 09:00 – XII Sesja Rady Miejskiej

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) zwołuje się XII Sesję Rady Miejskiej w Kamieńsku VIII kadencji, która odbędzie się w dniu: 27 września 2019 r. /piątek/ o godzinie 9:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr X/19 z dnia 28.06.2019 r. i Nr XI/19 z dnia 30.08.2019 r.
 4. Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych – sprawozdanie Burmistrza.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
 9. Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 11. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019;
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022;
 3. w sprawie ustalenia ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych;
 4. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk;
 5. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XLVI/391/18 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr LII/409/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 maja 2010 r. zmienionego uchwałą Nr XXXIII/355/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2013 r.;
 6. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku;
 7. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody z budżetu Gminy Kamieńsk;
 8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (Szpinalów, nr ewid. 434, 440, 442);
 9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (Szpinalów, nr ewid. 446);
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (Gałkowice Stare, nr ewid. 504);
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (Kamieńsk obręb Nr 2, nr ewid. 258);
 12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (Kamieńsk obręb Nr 4, nr ewid. 152);
 13. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości;
 14. w sprawie wyboru ławników:
 15. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;
 16. w sprawie wyboru ławników.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Wyświetlono: 455

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry