Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamieńsk w roku 2020, na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm.) Burmistrz Kamieńska zwraca się z prośbą o wskazanie osób przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do pracy w komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Członkiem komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, nie może być osoba reprezentująca organizacje (podmioty) biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

Zadaniem komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Zgłoszenia przedstawicieli do komisji konkursowych należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, w terminie do dnia 07 lutego 2020 r.

Wyświetlono: 250

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry