Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Kamieńska informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, Burmistrz Kamieńska zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji, m.in. adres nieruchomości, a także dane techniczne dotyczące zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku (pokój nr 26), w sekretariacie lub u Sołtysa wsi.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku osobiście, za pośrednictwem Sołtysów łub poczty.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Druk zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 21.02.2020r.

Wyświetlono: 543

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry