Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na nowe

OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamieńsk!

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń RPO WŁ na lata 2014-2020; Burmistrz Kamieńska informuje Mieszkańców Gminy Kamieńsk o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych polegające na wymianie niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne (tj. spalające biomasę lub paliwa gazowe).

Dla każdego budynku objętego projektem przeprowadzona musi zostać ocena energetyczna, w ramach której powstanie świadectwo charakterystyki energetycznej oraz określona zostanie moc nowego źródła ciepła, jakie ma zostać zainstalowane w budynku. Szacowany koszt wykonania ww. dokumentu wynosi ok. 650,00 zł i jest ponoszony przez właściciela nieruchomości.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 100 % kosztów kwalifikowanych. Koszty niekwalifikowane inwestycji będą ponosić mieszkańcy we własnym zakresie.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku prawidłowo wypełnionej deklaracji, w nieprzekraczalnym terminie od 21.01.2020 do 27.01.2020 r. Złożenie deklaracji i pokrycie kosztów wykonania dokumentacji nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie od uzyskania przez Gminę środków UE.

Deklaracja dostępna jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Kamieńsk www.kamiensk.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńsku w pokoju nr 21.

Wyświetlono: 433

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry